Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen en definities

  • Nya Mattheessens, natuurlijk persoon, eenmanszaak handelend onder de commerciële naam CURL Studio, met zetel te Constantin Meunierstraat 43, 3000 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0749.859.092 (hierna “CURL Studio” genoemd)

E-mailadres: hello@curlstudio.be 

1.2   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(1)                  Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2)                  Dienst(en): Verzameling van alle diensten die CURL Studio aanbiedt (inclusief Online Diensten)

(3)                  Dienstverlener: CURL Studio of een door CURL Studio aangestelde.

(5)                  Consument: De consument (in de zin van artikel Artikel I. 1, 2° van het Wetboek Economisch Recht) die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener  en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

(6)                  Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van CURL Studio (via website, sociale media of e-mail)

(7)                  Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening, of tot aankoop van een Product tussen CURL STudio en de Consument na aanvaarding van de Offerte door de Consument of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst, Product of Online Dienst

(8)                  Online Dienst: online cursus, online e-book, etc. (i.e. digitale inhoud conform artikel 1701/1,1° O. BW)

(9)                  Partijen: CURL Studio en de Consument samen

(10)               Product(en): Producten (met uitzondering van Online Diensten) die de Consument aankoopt van CURL Studio

(11)                Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(12)                Website: www.curlstudio.be

Artikel 2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen CURL Studio  en de Consument wordt aan de hiernavolgende Algemene Voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen.

Artikel 3. Verbintenissen

3.1  CURL Studio is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of diensten verlenen. Zij zal daarbij steeds handelen zoals van een professional mag worden verwacht.

3.2 Van de Consument wordt verwacht dat hij/zij CURL Studio stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst.

De Consument zal onder meer de richtlijnen zoals meegegeven in de bevestigingsmail stipt opvolgen. De Consument erkent dienaangaande dat het niet-naleven van deze richtlijnen het eindresultaat nadelig kan beïnvloeden.

Verder bevestigt de Consument zich steeds stipt aan de afspraken te houden en steeds aanwezig te zullen zijn op de gemaakte afspraak. CURL Studio voorziet een tijdspanne van twee (2) uur voor het leveren van de Diensten. Het niet respecteren van het aanvangstijdstip kan tot gevolg hebben dat de Diensten niet in zijn totaliteit worden uitgevoerd, hetgeen het eindresultaat eveneens nadelig kan beïnvloeden. 

De Consument erkent bovendien dat het resultaat van de Diensten enerzijds beïnvloedt wordt door de structuur van het haar van de Consument.

Voorts erkent de Consument uitdrukkelijk dat het resultaat sterk afhankelijk is van het opvolgen van het advies verleend door Curl Studio en de door de Consument gebruikte producten en technieken.

3.3 De Consument aanvaardt dat CURL Studio, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, haar Diensten geheel of gedeeltelijk kan schorsen of zelfs de Overeenkomst kan beëindigen indien de Consument haar betalingsverplichtingen, of enige andere verplichting (zoals het aanleveren van de vereiste informatie) volgende uit de Algemene Voorwaarden niet of laattijdig nakomt.

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1  CURL Studio kan bij het vervullen van de Dienst een beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht.

Artikel 5. Aanbod en levering

5.1 CURL Studio doet steeds een aanbod van haar Diensten, Producten en Online Diensten via haar website, via e-mail of via social media.

5.2 Om een bestelling te plaatsen, of een afspraak in te plannen kiest de Consument – al naar gelang het geval - het (de) Product(en) en/of de Diensten op de Website die hij/zij wenst aan te kopen. De Consument vult de gevraagde gegevens in en  controleert de juistheid ervan.

Bestellingen van Producten uit de webshop en Online Diensten gebeuren op dezelfde wijze en dienen, in afwijking van de Diensten, onmiddellijk betaald te worden. De Consument wordt via de bestelpagina automatisch doorgelinkt naar de betalingspagina, nadat de Consument zijn/haar bestelling en gegevens heeft geverifieerd.

5.3 Van zodra Curl Studio bevestiging van de betaling heeft ontvangen, krijgt de Consument onmiddellijk een bevestiging van de bestelling per e-mail op het door de Consument opgegeven e-mailadres.

5.4 CURL Studio maakt zich sterk om de Consument toegang te geven tot de aangekocht Online Dienst binnen de achtenveertig  (48) u na aankoop, tenzij uitdrukkelijk anders gecommuniceerd in de Offerte.

5.5 Producten worden geleverd binnen de veertien (14) kalenderdagen na aankoop.

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

6.1 Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief alle belastingen.

6.2 CURL Studio kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Consument redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

6.3 Eventuele kosten voor de levering van een Product zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, rekening houdende met de wijze en de plaats van levering, alsook in functie van het aantal bestelde Producten.

De totale prijs, inclusief leveringskosten en taksen dient volledig te worden betaald door de Consument voorafgaand aan de levering van het Product.

6.4 Op het ogenblik dat de Consument zich inschrijft voor een Online Dienst dient de Consument de volledige prijs te betalen vooraleer toegang wordt verleend tot de Online Dienst.

Artikel 7. Duur, annulatie en beëindiging van de overeenkomst

7.1 De Overeenkomst tussen CURL Studio en de Consument is van bepaalde duur behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

7.2 Indien de Consument zijn/haar online boekingsafspraak niet kan nakomen, dan dient deze CURL Studio hiervan Schriftelijk en uiterlijk twee (2) kalenderdagen, voorafgaand aan de ingeplande afspraak, van de annulatie in kennis te stellen. Ingeval van laattijdige annulatie ziet CURL Studio zich verplicht de integrale prijs alsnog aan te rekenen aan de Consument.

7.3 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen veertien (14) kalenderdagen alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Indien de Consument de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en CURL Studio om die reden de samenwerking stopzet, dan dient het totale saldo van de factuur van CURL Studio integraal door de Consument te worden betaald.  

Indien CURL Studio haar verplichtingen niet nakomt, dan heeft de Consument het recht op terugbetaling van de reeds betaalde prijs, onder aftrek van de Diensten welke reeds werden gepresteerd, of de Producten welke reeds werden geleverd, door CURL Studio.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Consument die Producten  of Diensten op afstand bij de CURL Studio bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van de producten of Diensten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om CURL Studio ervan in kennis te stellen dat hij/zij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

Het herroepingsrecht als vermeld in vorige paragraaf is niet van toepassing op verzegelde Producten, zoals shampoo’s en haarproducten, welke niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

8.2 De Consument kan zijn/haar wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via het invullen van het modelformulier voor herroeping zoals gehecht als bijlage aan huidige Algemene Voorwaarden of per e-mail waaruit de wil tot herroeping van de Overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

8.3 De Consument moet de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij/zij de beslissing om de Overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar CURL Studio.

8.4 Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt CURL Studio het recht voor om de Consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

8.5 Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de Consument.

8.6 Indien de Consument de Overeenkomst herroept zal CURL Studio alle tot op dat moment ontvangen betalingen die verband houden met het geretourneerde Product, inclusief de standaard leveringskosten terugbetalen, en dit binnen maximum 14 kalenderdagen nadat CURL Studio op de hoogte werd gesteld door de Consument van de beslissing tot herroeping.

CURL Studio behoudt zich het recht voor de terugbetaling pas uit te voeren nadat zij alle geretourneerde producten terug heeft ontvangen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat de goederen verzonden werden naar CURL Studio, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.7 CURL Studio zal de Consument terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel en op hetzelfde rekeningnummer als die waarmee de aankoop en de oorspronkelijke transactie werd uitgevoerd.

8.8 Indien de Consument een Online Dienst of Dienst aankoopt waarbij zij onmiddellijk toegang krijgt tot de aangekochte Online Dienst of waarbij de Dienst zal worden geleverd binnen de termijn van het herroepingsrecht, erkent de Consument, in overeenstemming met artikel VI. 53, 13° WER, uitdrukkelijk zijn/haar herroepingsrecht te verliezen omdat hij/zij wenst dat de uitvoering of levering plaatsvindt tijdens het herroepingsrecht.

Artikel 9. Wettelijke garantie

  1. ONLINE DIENSTEN

9.1 CURL Studio is ten aanzien van de Consument aansprakelijk voor conformiteitsgebreken aan Online-Diensten die aan het licht komen binnen de twee jaar na de levering.

9.2 De Consument is ertoe gehouden CURL Studio op schriftelijke wijze en binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij/zij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn/haar klachtrecht.

9.3 Bij een conformiteitsgebrek binnen 1 jaar na de levering van de Online Dienst komt het aan de Consument toe om te bewijzen dat het gebrek bestond bij de levering.

9.4 De rechtsvordering van de Consument verjaart na verloop van 1 jaar vanaf de dag waarop het conformiteitsgebrek werd vastgesteld.

9.5 In geval van een conformiteitsgebrek heeft de Consument het recht de digitale inhoud of digitale dienst conform te laten maken (tenzij de gekozen remedie onmogelijk is of in vergelijking met de andere remedies voor CURL Studio onevenredige kosten met zich mee zou brengen), een evenredige prijsvermindering te krijgen, of de Overeenkomst te ontbinden volgens de in de artikelen 1701/11 en 1701/12 O. BW bepaalde voorwaarden.

  1. OVERIGE DIENSTEN EN PRODUCTEN

9.6 In overeenstemming met de artikelen 1641 tot 1643 van het Oud Burgerlijk Wetboek, is CURL Studio ertoe gehouden de Producten te vrijwaren tegen de verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Consument, indien hij/zij het gebrek had gekend, de producten niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

9.7 In geval van vaststelling van een verborgen gebrek dient de Consument binnen een korte termijn op te treden, in overeenstemming met artikel 1648 van het Oud Burgerlijk Wetboek. De Consument zal de keuze hebben om ofwel het door een verborgen gebrek aangetaste product terug te geven tegen integrale terugbetaling van de prijs, ofwel het product behouden mits gedeeltelijke terugbetaling van de prijs.

9.8 In overeenstemming met artikel 1694quater van het Oud Burgerlijk Wetboek beschikt de Consument over een wettelijke garantie van 2 jaar voor ieder gebrek aan overeenstemming dat bestond op het ogenblik van de levering van het Product en dat zich voordoet binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze levering.  Deze garantie bestaat uit de, voor de Consument kosteloze, herstelling of de vervanging van de defecte Producten.

9.9 Echter, indien de herstelling of de vervanging voor CURL Studio onmogelijk of buiten verhouding blijkt te zijn of een ernstige overlast voor de Consument zou teweegbrengen, kan door CURL Studio een gepaste prijsvermindering of een terugbetaling aan de Consument worden voorgesteld, mits teruggave van de defecte producten door de Consument.

9.10 De Consument is ertoe gehouden CURL Studio op schriftelijke wijze en binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn klachtrecht.

9.11 Deze garantie kan niet worden toegepast indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, een externe oorzaak, het slechte onderhoud, de normale slijtage of ieder gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van CURL Studio.

9.12 In geval van schade, diefstal of verlies van een product dat ter herstelling werd ingeleverd, is de aansprakelijkheid van CURL Studio te allen tijde beperkt tot de verkoopprijs van het Product.

Artikel 10. Opschorting van de overeenkomst

10.1 CURL Studio behoudt zich het recht voor alle lopende Diensten, met inbegrip van eventuele Online Diensten, op te schorten en van de Consument passende waarborgen te eisen indien er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het wederzijdse vertrouwen schaden en/of de uitvoering van Overeenkomst bemoeilijken en/of onmogelijk maken of indien de Consument niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Elke overmachtssituatie bevrijdt de in gebreke blijvende Partij, die zich op de Overmachtssituatie beroept, van haar aansprakelijkheid wegens niet-nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst.

Onder Overmachtssituatie wordt in hoofde van CURL Studio onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen: oorlog, oproer, staking, pandemie, epidemie, ziekte, quarantainemaatregelen, brand, overheidsmaatregelen, storm, explosies, natuur- rampen, aardbevingen, hacking, cyberaanvallen, geen internet, technisch defect op website of van computer, werkonbekwaamheid van Nya Matheessens, ...

Onder Overmachtssituatie wordt in hoofde van de Consument onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen: oorlog, oproer, staking, pandemie, epidemie, brand, overheidsmaatregelen, storm, explosies, natuur- rampen en aardbevingen.

11.2 Indien een overmachtssituatie zich voordoet, zal de in gebreke blijvende Partij dit Schriftelijk laten weten aan haar wederpartij binnen de tien (10) kalenderdagen na het optreden van de overmachtssituatie.

11.3 In dat geval worden de verplichtingen van de Partijen tijdelijk opgeschort totdat de overmachtssituatie voorbij is. Tijdens deze (opschortings-)periode zullen de Partijen alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te verzachten en te goeder trouw onderhandelen over de nakoming van hun respectieve verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. Indien de overmachtssituatie langer dan zes (6) maanden zou duren, kunnen beide Partijen de Overeenkomst per aangetekende schrijven beëindigen, zonder dat een rechterlijke tussenkomst of de betaling van een schadevergoeding aan de andere Partij vereist is.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1 Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wordt kennisgenomen.

CURL Studio neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Consument te beschermen.

12.2 De Partijen zijn gehouden de vertrouwelijke informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 Door een Dienst, met inbegrip van een Online Dienst, aan te kopen aanvaardt de Consument uitdrukkelijk dat alle inhoud van onder meer – doch niet beperkt - de adviesgesprekken, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen, tekstmateriaal en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van CURL Studio en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Consument mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen aan derden.

13.2 De Consument ontvangt een persoonlijke en niet-overdraagbare gebruikslicentie om de inhoud van de Online Diensten of Diensten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden voor de duurtijd zoals bepaald tussen Partijen.

13.3 Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 CURL Studio kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, fraude, zware en opzettelijke fout (met uitzondering van de wettelijke garantie zoals bepaald in artikel 9) van haar of haar aangestelden.

14.2 De Overeenkomst bevat voor CURL Studio steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. CURL Studio zal uiteraard haar uiterste best doen om haar Diensten correct te leveren en het beste resultaat na te streven, zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt.

14.3 De aansprakelijkheid van CURL Studio is beperkt tot directe schade en CURL Studio is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) een verhoging van de algemene kosten, of vorderingen van derden.

14.5 CURL Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Consument zijn verstrekt of het niet correct en/of tijdig opvolgen van advies door de Consument.

14.6 CURL Studio heeft een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het maximumbedrag waarvoor zij aansprakelijk kan worden gesteld is beperkt tot het bedrag van de prijs van de aangekochte Dienst of Product zoals opgenomen in de Offerte.

14.7 CURL Studio geeft geen enkele garantie met betrekking tot adviezen gegeven op de Website, tijdens een één op één consult, of in het kader van een Online Dienst (kortom tijdens het leveren van een Dienst). De Consument is zelf aansprakelijk voor het al dan niet implementeren van de adviezen. Het resultaat is bovendien sterk afhankelijk van de naleving door de Consument van de gegeven tips met betrekking tot het gebruik van producten of toepassen van technieken. CURL Studio neemt desbetreffend geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 15. Online Diensten

15.1 De toegang tot online cursussen of Online Diensten is persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.

15.2 Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens met derden, zal de toegang tot het betrokken account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat CURL Studio aan de Consument enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

15.3 Wanneer de Consument zou handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, de Consument zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan CURL Studio, dan is CURL Studio gerechtigd de toegang tot het account – al dan niet tijdelijk - te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is aan de Consument.

15.4 CURL Studio zal steeds per aangekochte Online Dienst meedelen hoe lang de betrokken online Dienst ter beschikking blijft van de Consument.

15.5 CURL Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de online content of online cursus tijdelijk niet beschikbaar zou zijn omwille van een technisch defect of andere storing.

15.6 De Consument dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en Ipad of computer, om toegang te krijgen tot de Online Diensten.  

Artikel 17. Gegevensbeschermingsbeleid

17.1 CURL Studio is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

17.2 Voor meer informatie verwijst CURL Studio naar haar Privacyverklaring, te raadplegen op de Website en, die integraal deel uitmaakt van onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 18. Volledigheid en nietigheid

18.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Consument en CURL Studio en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.

18.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

19.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de Overeenkomst die aan deze Algemene Voorwaarden is onderworpen. Enkel de Belgische hoven en rechtbanken zijn bevoegd.

19.2 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de Cliënt bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr. Het te melden emailadres bij het indienen van de klacht is de volgende: hello@curlstudio.be.

Versie maart 2024

Download hier het modelformulier voor herroeping.